4. a in b V ŽIVALSKEM VRTU

Ob osmi uri so se učenci 4. a in b razreda z avtobusom odpeljali v Ljubljano, kjer so obiskali živalski vrt. Ogledali so si različne živalske vrste. Najbolj atraktivno je bilo ob bazenu. kjer so videli hranjenje morskih levov. Preden so odšli domov, so učenci malicali, posladkali s sladoledom in se razgibali na igralih.  Učencem je bil naravoslovni dan zelo všeč.

USPEŠNO ZAKLJUČEN MEDNARODNI PROJEKT KA1 – RAZLIČNOST NAS POVEZUJE

USPEŠNO ZAKLJUČEN MEDNARODNI PROJEKT KA1 – RAZLIČNOST NAS POVEZUJE

Od leta2017 do 2019 je naa OŠ Litija potekal mednarodni projekt v okviru programa Erasmus+. V projektu so aktivno sodelovali strokovni delavci šole (Barbara Babnik Mravlja, Renata Dimnik, Tjaša Dražumerič, Maja Gelb, Simona Hribar, Tanja Kocmur, Sabina Krajnc Dular, Helena Kreže, Nevenka Mandelj, Marjeta Mlakar Agrež, Sandra Rihter, Peter Strle in Alenka Vidgaj). Projekt je bil sklenjen  s CMEPIUSOM – centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ter Nacionalno agencijo na podlagi prenosa pristojnosti Evropske komisije. Izvedenih je bilo 24 mobilnosti v tujino (Ciper, Češka Republika, Grčija, Hrvaška, Italija, Malta, Portugalska, Španija, Turčija, Združeno Kraljestvo), kjer so se učitelji strokovno izobraževali ter ob enem širili strokovno prakso iz Slovenije na področjih medkulturnega izobraževanja ter migracij in migrantov; inkluzije in učencev s posebnimi potrebami; IKT tehnologije ter timskega dela in sodelovanja. Nova znanja in izkušnje so udeleženci prenesli na in delili z ožjo in širšo okolico, z učenci, kolegi sodelavci ter tudi v slovenski in mednarodni prostor:

Širjenje rezultatov med šolami in organizacijami znotraj občine

Izvedli so tri delavnice za učitelje OŠ Gradec, OŠ Šmartno in OŠ Litija. Na delavnicah z naslovom Uporaba IKT, IKT za popestritev pouka in IKT za učence s posebnimi potrebami so prisotne seznanili z računalniškimi programi, ki so primerni za delo z učenci, hkrati pa so učitelje sosednjih šol ozaveščali o priložnostih, ki jih ponujajo različne evropske platforme.

Za strokovni aktiv NIS in PPP ter za OŠ Gradec 1. triada so pripravili predavanje, kjer so predstavili inkluzivno prakso o izobraževalnem sistemu na Portugalskem ter izvajanje Etwining projektov, ki bogatijo vzgojno izobraževalno delo na šoli.

V domu starejših občanov Tisje in v bližnjih vrtcih so nastopali z večjezično gledališko predstavo Trije prašički, v kateri so nastopali učenci priseljenci.

Na občnem zboru Društva Sožitje so predstavili novosti s področja inkluzije, nove možnosti vključevanja oseb z motnjami v duševnem razvoju v vrtce, šole in na različna delovna mesta.

Na območni plesni reviji so predstavili 3 plesne skupine OŠ Litija in se z eno plesno miniaturo uvrstili na regijsko plesno revijo v Ljubljani.

 

Širjenje rezultatov izven občine oziroma na državnem nivoju

Večjezična gledališka skupina je predstavila večjezično gledališko predstavo na 16. festivalu gledaliških sanj, ki ga organizira center za kulturo mladih, ter na srečanju gledaliških skupin, ki ga organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

S skupino učencev iz vseh programov OŠ Litija in učenci tujci so pripravili skupno plesno miniaturo, s katero so se predstavili na plesni reviji, ki jo organizira JSKD Republike Slovenije.

Plesna skupina Face (plesalci s posebnimi potrebami) na OŠ Litija je na državni plesni reviji prejela Zlato priznanje.

Pedagoškim delavcem vrtca in šole Trebnje so predstavili delo otrok s posebnimi potrebami. Predavanje je obsegalo vrste težav in motenj otrok ter metod dela, ki so jih spoznali na izobraževanjih KA1. Predstavitve z delavnicami, v katerih so pedagoški delavci razmišljali in iskali ideje o načinih inkluzije, se je udeležilo 50 pedagoških delavcev.

eTwinning ambasadorka je njihovo pot in tim delavcev od eTwinninga do Erasmus+ KA2 in KA1 predstavljala na eTwinning delavnicah.

eTwining projekt Vsi drugačni, vsi enaki so predstavili na Etwining srečanju slovanski držav v Ljubljani.

Za študente Pedagoške fakultete, smer Specialna in rehabilitacijska pedagogika so izvedli hospitacijski nastop in odprte učne ure. Predstavili so način poučevanja, metode dela ter prilagoditve pri predmetu slovenščina. Pri analizi so predstavili tudi inkluzivno prakso otrok s posebnimi potrebami na Portugalskem.

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani so pripravili tematsko predavanje v okviru predmeta Didaktika. Predstavili so pomen usposobljenosti pedagoških delavcev kot del njihovega profesionalnega razvoja za celostno vključevanje otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni prostor.

Za študente predšolske vzgoje pri predmetu Šolska pedagogika z didaktiko so pripravili predavanje z naslovom Integracija učencev priseljencev in didaktični pripomočki. Predstavili so primere dobre prakse iz Grčije, Velike Britanije, Cipra in Španije.

 

Širjenje rezultatov v mednarodnem prostoru

MEDNARODNE ZNASTVENE KONFERENCE:

 • Eduvision – predstavili so uspešne metode Inkluzije preko plesa (vključevanje učencev s posebnimi potrebami in učencev priseljencev).
 • Jezik, književnost i obrazovanje, ki je potekala na UFZG, Odsjek u Čakovcu – aktivno so sodelovali na okrogli mizi, na temo vloge učitelja pri vključevanju učencev priseljencev v vzgojno-izobraževalni proces.
 • MakeLearn and TIIM v Piranu – aktivno so sodelovali s predstavitvijo samostojnih prispevkov z naslovom: Forms of Collegial Cooperation of Pre-School Teachers, Raising Peer Awernes Abput Syscalculia in Foreign Students.
 • Sem, vem, znam na SŠTS Šiška v Ljubljani – predstavili so samostojna referata z naslovom Individualizacija ocenjevanja znanja za učence priseljence in Razvijanje s kretnjami podprte komunikacije pri dečku s težjo motnjo v duševnem razvoju.

V okviru KA2 projekta Sharing the world: disability and displacement so mednarodnim partnerjem iz Romunije, Francije, Turčije, Portugalske, Slovaške in Latvije preko delavnic in raznih dogodkov izpeljali in pokazali znanje, pridobljeno z mobilnostmi KA1.

Izvedli so odprte učne ure na temo Priprava UPP na zaposlitev in vključevanje v širše okolje. Izvedli so štiri delavnice s predstavitvijo didaktičnih pripomočkov in informacijsko-komunikacijske tehnologije ter predstavili CAP program.

Nacionalna agencija je po pregledu zaključne dokumentacije in poročila projekt ocenila z oceno odlično:

„Osnovna šola Litija je odlično izvedla projekt Različnost na s povezuje…Ob zaključku ocenjujemo, da je pogodbenik s pričujočim projektom uspešno nadgradil predhodne mednarodne projekte in mu ob enem želimo še veliko uspeha pri nadaljevanju, povezovanju in širjenju mednarodnih projektnih aktivnosti v prihodnosti.“

Mag. Simona Hribar, koordinatorica projekta

 

KAJ PA BEREM?

TRAJAJNJE PROJEKTA: september 2021 – junij 2022

NAMEN PROJEKTA:

 • Okrepiti pomen in vrednost bralne pismenosti
 • Okrepiti pozitivno samopodobo, samozavest ter občutek lastne vrednosti, ki bo pomagala učencu, da se bo lažje spopadal z izzivi, ki jih prinaša šola in življenje nasploh
 • Pristop k samostojnemu delu učencev, pri branju in vzgoji.

CILJI PROJEKTA:

 • Usvajanje tehnike branja
 • Branje z razumevanjem
 • Bralna pismenost
 • Govorno nastopanje
 • Ustvarjanje prijetnega razpoloženja in pozitivne klime v razredu
 • Motivacija za delo
 • Krepitev samozavesti
 • Usmerjanje pozornosti
 • Spodbujanje socialnih stikov
 • Pozitiven pristop k domačemu delu

SODELUJOČI V PROJEKTU:

 • učenci 4. in 5. razredov OŠ Litija
 • razredničarke v sodelovanju s šolskimi knjižničarkami OŠ Litija

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA:

 • Seznanitev učencev v razredu ter staršev na roditeljskem sestanku
 • Izbira ustreznih književnih del
 • Priprava učencev na pripovedovanje obnove, doživeto pripovedovanje zgodbe pred ostalimi sošolci
 • Priprava učencev na glasno branje
 • Poustvarjanje glede na zgodbo
 • Pogovor o bralnih občutkih

Vsak učenec si izbere besedilo, ki mu najbolj ustreza. Z učiteljico se dogovorijo o datumu nastopa. Učenci s statusom tujca lahko izberejo zgodbo in besedilo v svojem maternem jeziku in jo v tem jeziku tudi predstavijo.

 

Vodja projekta: Ana Herman