SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK – DRŽAVNI PROJEKT

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk bo, kot vsako leto (tretji petek v novembru), tudi v šolskem letu 2020 / 2021
eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane. 20. 11. 2020 bomo na MŠ Litija, Enoti s prilagojenim in posebnim programom, PŠ Sava,PŠ Polšnik in vrtec Polhek izvedli dan dejavnosti (sodelujejo vsi učenci in vrtčevski otroci, razredniki in drugi učitelji . NAMEN PROJEKTA:

 • je izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke, šolarje in širšo javnost o pomenu zajtrka, odnos do zdravega in kulturnega prehranjevanja
 • o pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega porekla
 • o pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo
 • problem zavržene hrane in racionalno ravnanje z embalažo
 • ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanjem športnih aktivnosti

CILJ PROJEKTA:

 • z zajtrkom bomo popestrili redno šolsko oz. vrtčevsko prehrano
 • otroci bodo pridobili dodatna znanja o lokalno pridelanih živilih, kmetijstvu in čebelarstvu
 • otroci bodo pridobili dodatna znanja o zdravem načinu prehranjevanja in telesni dejavnosti za zdravje
 • preprečevati debelost in prekomerno telesno težo
 • skozi kulturno-umetnostne vsebine (pesmi, pravljice, glasba) spoznavati pomen zdravja in lokalno pridelane hrane

ZA SLOVENSKI ZAJTRK BOMO IMELI:

 • ekološki kruh (Deveta vas),
 • mleko (kmetija Zajc),
 • maslo (kmetija Korbar),
 • med (Grošelj) in
 • ekološko jabolko (Rožej).

Sredstva za nakup živil bodo zagotovljena s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje in predstavljajo nakup dodatnega obroka, to je zajtrka, ki mora biti sestavljen iz naštetih živil. Ta dan bodo imeli učenci tudi malico. NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA:

 • obiskal čebelarja,
 • obisk sadjarke
 • obisk kmetije Zajc
 • telesna dejavnost
 • kulturne vsebine
 • prehranske vsebine (»Kje vse se skriva sladkor?«; Veš kaj ješ?; Prehranski kviz; Bonton; Križanka – TSZ,
 • idr.

ELEKTRONSKI VNOS IN ODDAJA VLOGE ZA POVRNITEV STROŠKOV ZA NAKUP ŽIVIL (december 2020) – Mojca Rakovec

Vodja projekta: Mojca Rakovec, prof.

KAJ PA BEREM?

TRAJAJNJE PROJEKTA: september 2019 – junij 2020

NAMEN PROJEKTA:

 • Okrepiti pomen in vrednost bralne pismenosti
 • Okrepiti pozitivno samopodobo, samozavest ter občutek lastne vrednosti, ki bo pomagala učencu, da se bo lažje spopadal z izzivi, ki jih prinaša šola in življenje nasploh
 • Pristop k samostojnemu delu učencev, pri branju in vzgoji.

CILJI PROJEKTA:

 • Usvajanje tehnike branja
 • Branje z razumevanjem
 • Bralna pismenost
 • Govorno nastopanje
 • Ustvarjanje prijetnega razpoloženja in pozitivne klime v razredu
 • Motivacija za delo
 • Krepitev samozavesti
 • Usmerjanje pozornosti
 • Spodbujanje socialnih stikov
 • Pozitiven pristop k domačemu delu

SODELUJOČI V PROJEKTU:

 • učenci 3. a razreda OŠ Litija
 • učenci 3. razreda podružnične  šole Sava
 • učenci 3. a in b razreda OŠ Gradec
 • razredničarke v sodelovanju s šolskimi knjižničarkami OŠ Litija in OŠ Gradec (mag. Simona Hribar, Lojzka Žičkar, Alma Prijatelj, Tatjana Gombač)

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA:

 • Seznanitev učencev v razredu ter staršev na roditeljskem sestanku
 • Izbira ustreznih književnih del
 • Priprava učencev na pripovedovanje obnove, doživeto pripovedovanje zgodbe pred ostalimi sošolci
 • Priprava učencev na glasno branje
 • Poustvarjanje glede na zgodbo
 • Pogovor o bralnih občutkih

Vsak učenec si izbere besedilo, ki mu najbolj ustreza. Z učiteljico se dogovorijo o datumu nastopa. Učenci s statusom tujca lahko izberejo zgodbo in besedilo v svojem maternem jeziku in jo v tem jeziku tudi predstavijo.

V primeru kakršnih koli sprotnih težav se učenec in učiteljica dogovorita o morebitnih spremembah.

 

Vodja projekta: mag. Simona Hribar

TAČKE POMAGAČKE

TRAJAJNJE PROJEKTA: september 2019 – junij 2020

CILJI PROJEKTA:

 • Ustvarjanje prijetnega razpoloženja in pozitivne klime v razredu
 • Motivacija za delo
 • Krepitev samozavesti
 • Usmerjanje pozornosti
 • Zabava
 • Spodbujanje socialnih stikov
 • Tolažba

SODELUJOČI V PROJEKTU:

 • učenci 3. in 1. b razreda
 • razredničarke mag. Simona Hribar, Andreja Fele, prof., Mojca Žugič Perić, prof., v sodelovanju s člani slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA:

 • obisk psa v razredu, seznanitev učencev s primernim obnašanjem do psov
 • bralne urice s psom
 • individualni stik s psom
 • sodelovanje psa pri dnevu dejavnosti – športni dan: pohod na Sitarjevec
 • sodelovanje psa pri udeležbi na Tačkovem festivalu – pasje igre, gledališka predstava

 

Vodja projekta: mag. Simona Hribar

Aktivno in ustvarjalno poučevanje v 1. razredu

CILJI PROJEKTA:

 • Spodbujati načrtno in sistematično uvajanje sprememb
 • Sprejemati dolgoročne cilje, ki se nanašajo na proces učenja
 • Poučevati brez delovnih zvezkov, vadnic in učbenikov
 • Poučevati, utrjevati, spoznavati nova znanja skozi različna gibanja, ustvarjalnega giba in ob podpori učnih in didaktičnih pripomočkov
 • Zagotavljanje učnega okolja, ki omogoča telesno aktivnost ne le pri športu, temveč nasploh pri pouku
 • Vpeljati več motoričnih gibanj (groba motorika in fina motorika)
 • Prilagoditi oblike in metode dela glede na učne tipe posameznika (delo v skupini)
 • Spremljanje učnih dosežkov učencev v povezavi z gibanjem in formativnih spremljanjem (različno predznanje, nizka motivacija, slabši napredek učencev). Z formativnim spremljanjem znanja želimo doseči višjo samozavest učencev, večjo motivacijo za delo, večjo samostojnost, samokritičnost in manj težav z disciplino.
 • Razvijati čuječnost (zavedanje svojih misli, telesnih občutkov in zunanjega dogajanja)
 • Naučiti učence se učiti in samostojno reševati medsebojne težave
 • razvijanje socialnih spretnosti, ki pripomorejo k boljši razredni klimi
 • Se povezati s strokovnim kadrov OŠ Litija

V PROJEKTU SODELUJEJO:

 • razredničarke in II. strokovne delavke 1. razredov
 • učenci 1. razredov

Vrline na 1. triadi

Na 1.triadi se od septembra do maja izvaja projekt Vrline. Z njim želimo:

 • Približati otrokom vrednote, ki jih počasi pozabljamo (pozdravljanje, radodarnost, spoštovanje,…)
 • Spodbuditi otroke k vrednotam lepega vedenja (bonton)
 • Učence seznaniti s primernim obnašanjem v različnih objektih (kultura)
 • Naučiti otroke sodelovati (sodelovanje)

V sklopu Vrlin bomo:

 • Razredničarke 1., 2. in 3. razredov (v 1. razredu v sodelovanju z II. strokovno delavko) določijo vrline in kriterije za dosego vrline.
 • Izbira vrline za vsak mesec glede na potrebe, mesečno tematiko in zanimanje otrok.
 • Predstavitev vrline na začetku meseca.
 • Pogovor o vrlini skozi dejavnosti, ki se odvijajo tekoči mesec
 • Izvajanje socialnih iger za krepitev vrline meseca
 • Vsakodnevno izvajanje dejavnosti v sklopu vrline meseca