Z letošnjim šolskim letom je naša šola na podlagi zadovoljevanja določenih kriterijev za vstop bila sprejeta v Slovensko mrežo zdravih šol (naprej: SMZŠ).

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Bistvo delovanja zdrave šole je, da ima celostni pogled na zdravje, kar pomeni, da se skuša delovati na zdravje vseh deležnikov (učencev, učiteljev in staršev) na vseh področjih ter preko različnih poti (obvezni učni načrt, skriti učni načrt, povezovanje z domom in skupnostjo…).

Vsebine zdravja so vključene v učnem načrtu, kontinuiranem izobraževanju učiteljev, ponudbi zdravju naklonjenih dejavnosti na šoli, kot tudi preko kakovostne komunikacije med zaposlenimi, učenci, starši, sodelovanja z lokalno skupnostjo; torej vse, kar lahko izboljšuje življenje na šoli.

Cilji zdravih šol

 • Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 • Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu.
 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 • Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt

Letošnje šolsko leto je za našo šolo uvajalno obdobje: v tem letu je potrebno narediti pregled trenutnega stanja kar se tiče promocije zdravja na naši šoli ter na podlagi ugotovitev izvesti akcijski načrt, s katerim si bomo postavili smernice za delo v prihodnje.

 

Na vrh