je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.
NAMEN ŠOLSKE SHEME
je povečanje uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih. Prispevala naj bi k spodbujanju zdravih prehranskih navad otrok, uživanju lokalno pridelane hrane ter  omejevanju naraščanja pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke povezuje s kmetijstvom in izobražujejo o lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane.
Večinski delež financiranja za izvajanje Šolske sheme se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.
NAČRT IZVAJANJA ŠOLSKE SHEME
Naša šola tudi letos sodeluje v projektu Šolska shema. Razdeljevanje sadja in zelenjave bo potekalo vsaj enkrat na 14 dni oz. pogosteje v določenem obdobju, v namenskih kotičkih za šolsko shemo ali v avli šole.
Pri izboru sadje in zelenjave upoštevamo Seznam kmetijskih proizvodov in živil v Šolski shemi. Otrokom tako ponujamo sveže sadje in zelenjavo ter predelano sadje in zelenjavo (npr: suho sadje, …) lokalnega porekla najbližjih dobaviteljev.
V projekt Šolska shema bomo tekom leta vključevali izobraževalne in promocijske aktivnosti.

CILJI so:

 • spodbujanje zdravega načina življenja,
 • ozaveščanje učencev o zdravem načinu življenja,
 • seznanjanje s sezonskim sadjem in zelenjavo,
 • vključevanje ekološko pridelanih vrst sadja in zelenjave v šolsko prehrano,
 • spodbujanje porabe lokalno pridelanega sadja in zelenjave,
 • izdelava plakatov, panojev, razstav risb ipd. na temo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov
 • ozaveščanje učencev o pomenu uživanja sadja in zelenjave
 • vključevanje vsebin sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v medpredmetno povezovanje (npr. biologija, gospodinjstvo, likovna umetnost,…),
 • delavnice na temo priprave jedi iz sadja in zelenjave,
 • šolski vrt,
 • predstavitev šolske sheme staršem (roditeljski sestanki), učiteljem,
 • informacije o šolski shemi na spletni strani šole.

ELEKTRONSKI VNOS IN ODDAJA VLOGE ZA POVRNITEV STROŠKOV ZA NAKUP SADJA IN ZELENJAVE
(marec, 2021; junij, 2022; julij, 2022) – Mojca Rakovec
 
Vodja projekta: Mojca Rakovec, prof.