Medvrstniška pomoč je oblika druženja in nesebične pomoči učencev vrstnikom. Namenjeno je učencem kot dodatna pomoč pri razumevanju in usvajanju učne snovi posameznih predmetov, branju, pri reševanju nalog v delovnem zvezku ali na učnih listih ter pomoč pri opravljanju domačih nalog.

Splošni cilji projekta Medvrstniška pomoč:

 • razvijanje zaupanja učencev v lastne sposobnosti, odgovornost ter pozitiven odnos do dela in izobraževanja;
 • oblikovanje in nadgradnja kulture govora in medsebojnega spoštovanja;
 • razvijanje vrednot, ki dajo učencem pozitivno usmeritev;
 • nadgradnja, dopolnjevanje in poglabljanje znanja;
 • učencem olajšati vključevanje v učno okolje;
 • učence usmerjati skozi učni proces in svetovati ob učnih vprašanjih, ki se ob tem pojavljajo;
 • spodbujati učence k udeležbi pri obšolskih aktivnostih;
 • vzpostavljanje odnosov med sodelujočimi;
 • izboljševanje učnih rezultatov;
 • večja kakovost znanja. 

Sodelujoči v projektu Medvrstniška pomoč na OŠ Litija:

 • koordinatorica učencev tutorjev (učiteljica Alenka Smrkolj)
 • učenci, ki nudijo pomoč od 6. do 9. razreda
 • učenci, ki prejemajo pomoč tutorjev