VRLINE

TRAJANJE PROJEKTA: september – maj

CILJI PROJEKTA:

 • Približati učencem vrednote (pozdravljanje, radodarnost, spoštovanje, ljubezen…)
 • Spodbuditi učence k vrednotam lepega vedenja (bonton)
 • Seznaniti učence z varnim obnašanjem v različnih objektih (kultura) in na prostem
 • Učenci se učijo sodelovati med seboj.
 • Razvijati socialne veščine med učenci in krepiti čuječnost

SODELUJOČI V PROJEKTU:

 • Učenci 1., 2. in 3. razredov OŠ Litija z razredničarkami in drugimi strokovnimi delavkami
 • Starši učencev 1., 2. in 3. razredov OŠ Litija
 • Drugi učitelji (učitelji v OPB, knjižničarka, učiteljice DSP…)

NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA:

 • Razredničarke 1., 2. in 3. razredov določijo vrline in kriterije za dosego vrline.
 • Izbira vrline za vsak mesec glede na potrebe, mesečno tematiko in zanimanje otrok.
 • Predstavitev vrline na začetku meseca.
 • Pogovor o vrlini skozi dejavnosti, ki se odvijajo tekoči mesec.
 • Izvajanje socialnih iger za krepitev vrline meseca.
 • Vsakodnevno izvajanje dejavnosti v sklopu vrline meseca (pred poukom, med poukom, med odmori od 1. do 3. razreda) in pri dodatnem pouku (2. in 3. razred).
 • Uspešni učenci ob koncu meseca dobijo štampiljko, kartonček ali nalepko (2. in 3. razred).
 • Ob koncu šolskega leta dobijo učenci, ki imajo zbranih 7 štampiljk, kartončkov ali nalepk, pohvalo. V 1. razredu učenci ne zbirajo štampiljk, kartončkov, nalepk.

Koordinatorica projekta: Alenka Koprivnikar

Aktivno in ustvarjalno poučevanje na celotni 1. triadi OŠ Litija

CILJI PROJEKTA:

 • Spodbujati načrtno in sistematično uvajanje sprememb
 • Sprejemati dolgoročne cilje, ki se nanašajo na proces učenja
 • Poučevati brez delovnih zvezkov, vadnic in učbenikov
 • Poučevati, utrjevati, spoznavati nova znanja skozi različna gibanja, ustvarjalnega giba in ob podpori učnih in didaktičnih pripomočkov
 • Zagotavljanje učnega okolja, ki omogoča telesno aktivnost ne le pri športu, temveč nasploh pri pouku
 • Vpeljati več motoričnih gibanj (groba motorika in fina motorika)
 • Prilagoditi oblike in metode dela glede na učne tipe posameznika (delo v skupini)
 • Spremljanje učnih dosežkov učencev v povezavi z gibanjem in formativnih spremljanjem (različno predznanje, nizka motivacija, slabši napredek učencev). Z formativnim spremljanjem znanja želimo doseči višjo samozavest učencev, večjo motivacijo za delo, večjo samostojnost, samokritičnost in manj težav z disciplino.
 • Razvijati čuječnost (zavedanje svojih misli, telesnih občutkov in zunanjega dogajanja)
 • Naučiti učence se učiti in samostojno reševati medsebojne težave
 • razvijanje socialnih spretnosti, ki pripomorejo k boljši razredni klimi
 • Se povezati s strokovnim kadrov OŠ Litija

V PROJEKTU SODELUJEJO:

 • Razredničarke, II. strokovne delavke in vsi učenci 1. triade matične in podružničnih šol Save in Polšnika

Koordinatorica projekta: Mojca Žugič Perić

 

PROJEKT 2. IN 3. RAZREDOV: BRANJE – POTOVANJE

TRAJANJE PROJEKTA: september – maj

SODELUJOČI V PROJEKTU: 2. in 3. razredi v sodelovanju z razredničarkami in starši

 CILJI PROJEKTA:

 • Navduševanje učencev in staršev za vsakdanje branje v šoli in doma.
 • Uvajanje rednega branja otrok in učiteljevega branja v nadaljevanju pri pouku.
 • Bralni zajtrki
 • Navajati učence na redno obiskovanje knjižnice
 • Iskanje zanimivih besed (prijazne, zanimive, sladke, tople, neznane … )
 • Spoznavanje značilnosti pravljic in domišljijsko ustvarjanje, zapisovanje in ilustriranje.

 NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA:

 • Projekt se bo preko šolskega leta izvajal v okviru pouka, dodatnega in dopolnilnega pouka.
 • Igranje z besedami s pomočjo didaktičnega materiala: Karte pripovedovalke, ABC karte, Gibalna abeceda, Pozorko, Zgovorne kocke, knjige, mladinski revijalni tisk …
 • Jutranji bralni zajtrki – ena knjiga je vedno v torbi
 • Didaktične vsebine bodo prilagojene učencem, ki zmorejo več kot tistim, ki še ne razumejo slovenskega jezika (tujcem).

Koordinatorica projekta: Marjeta Laba

Potovanje v znanje; projekt Erasmus+

 

 

 

CILJI PROJEKTA:

 • Krepiti evropsko razsežnost poučevanja in učenja prek spodbujanja vrednost vključevanja in raznolikosti, strpnosti in demokratične udeležbe.
 • Izboljšati kakovost poučevanja in izobraževanja prek spodbujanja uporabe novih tehnologij in inovativnih metod poučevanja.
 • Prispevati k oblikovaje evropskega izobraževalnega prostora prek omogočanja, da učna mobilnost postane realna možnost za vse učence in strokovne delavce v šolskem izobraževanju.

STANDARDI KAKOVOSTI ERASMUS+:

 • Osnovna načela; vključevanje in raznolikost; okoljska varnost in odgovornost, digitalno izobraževanje – vključevanje z virtualnim sodelovanjem, virtualno mobilnostjo in kombinirano mobilnostjo; aktivna udeležba v mreži organizacije Erasmus – podpora evropskemu izobraževalnemu prostoru.
 • Dobro upravljanje aktivnosti mobilnosti
 • Zagotavljanje kakovosti in nudenje podpore udeležencem – priprava, spremljanje in podpora, evalvacija, učni izidi
 • Deljenje rezultatov z drugimi organizacijami in javno

DEJAVNOSTI PROJEKTA:

 • Sestanki projektnega tima, delitev novih znanj in primerov dobre prakse
 • Sledenje na delovnem mestu
 • Mobilnost učencev in učiteljev
 • Strukturirana izobraževanj
 • Gostovanje tujih strokovnjakov in bodočih učiteljev iz tujine
 • Pripravljalni obisk
Likovna kolonija »NITKE«

Likovna kolonija »NITKE«

V četrtek, 14.4.2022, je OŠ Litija skupaj s Podružnico s prilagojenim programom in v sodelovanju s Predilnico Litija prvič izvedla enodnevno »otvoritveno« likovno kolonijo z naslovom Nitke. Organizacijo le te in vodenje so prevzeli učitelji OŠ Litija, Marija Bregar Hostnik, Matjaž Bizilj in Barbara Klanšek.

Namen kolonije je bila povezava šole s krajem in ustvarjanje z naravnimi materiali tekstilne industrije Litija.

Enodnevne likovne kolonije se je udeležilo 28 učencev iz 13 šol sosednjih občin.

Sodelujoči učenci ob pomoči svojih mentorjev, so izdelali dekorativne izdelke iz naravnega materiala, niti, na temo Pletemo, pletemo niti.

Likovna kolonija je bila namenjena vsem učencem in učenkam, ki imajo željo po likovno-ustvarjalnem izražanju. Omogočila je možnost sproščenega osebnega izražanja in ustvarjanja na likovni način z uporabo različnih naravnih materialov. Vsi sodelujoči v likovni koloniji so v jedilnici OŠ Litija pripravili čudovito razstavo ustvarjenih izdelkov. Razstavo si boste ob koncu šolskega leta lahko ogledali tudi v prostorih Predilnice Litija.

Barbara Klanšek

20220421_084122_02

Slika 1 of 58

Likovna kolonija Nitke

Likovna kolonija Nitke

V četrtek, 14.4.2022, bo OŠ Litija v povezavi s Podružnico s prilagojenim programom in v sodelovanju s Predilnico Litija izvedla enodnevno likovno kolonijo z naslovom Nitke.

Namen kolonije je povezava šole s krajem in ustvarjanje z naravnimi materiali tekstilne industrije Litija. Sodelujoči učenci bodo izdelali dekorativne izdelke iz naravnega materiala, niti, na temo Pletemo, pletemo niti. Likovna kolonija je namenjena vsem učencem in učenkam, ki imajo željo po likovno-ustvarjalnem izražanju. Omogočila bo možnost sproščenega osebnega izražanja in ustvarjanja na likovni način z uporabo različnih naravnih materialov. Enodnevne likovne kolonije se bo skupaj z OŠ Litijo udeležilo še 12 šol sosednjih občin. Nosilci in koordinatorji likovne kolonije so Marija Bregar Hostnik, Matjaž Bizilj in Barbara Klanšek.