Predstavitev košarke in rokometa na 1. triadi

Predstavitev košarke in rokometa na 1. triadi

V začetku septembro so bili učenci vključeni v predstavitev košarke in rokometa. Društva so se dobro pripravila. Vsi učenci so bili aktivno vključeni in ob koncu predstavitve nasmejani do ušes.

 

VRLINE

TRAJANJE PROJEKTA: september – maj

CILJI PROJEKTA:

 • Približati učencem vrednote (pozdravljanje, radodarnost, spoštovanje, ljubezen…)
 • Spodbuditi učence k vrednotam lepega vedenja (bonton)
 • Seznaniti učence z varnim obnašanjem v različnih objektih (kultura) in na prostem
 • Učenci se učijo sodelovati med seboj.
 • Razvijati socialne veščine med učenci in krepiti čuječnost

SODELUJOČI V PROJEKTU:

 • Učenci 1., 2. in 3. razredov OŠ Litija z razredničarkami in drugimi strokovnimi delavkami
 • Starši učencev 1., 2. in 3. razredov OŠ Litija
 • Drugi učitelji (učitelji v OPB, knjižničarka, učiteljice DSP…)

NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA:

 • Razredničarke 1., 2. in 3. razredov določijo vrline in kriterije za dosego vrline.
 • Izbira vrline za vsak mesec glede na potrebe, mesečno tematiko in zanimanje otrok.
 • Predstavitev vrline na začetku meseca.
 • Pogovor o vrlini skozi dejavnosti, ki se odvijajo tekoči mesec.
 • Izvajanje socialnih iger za krepitev vrline meseca.
 • Vsakodnevno izvajanje dejavnosti v sklopu vrline meseca (pred poukom, med poukom, med odmori od 1. do 3. razreda) in pri dodatnem pouku (2. in 3. razred).
 • Uspešni učenci ob koncu meseca dobijo štampiljko, kartonček ali nalepko (2. in 3. razred).
 • Ob koncu šolskega leta dobijo učenci, ki imajo zbranih 7 štampiljk, kartončkov ali nalepk, pohvalo. V 1. razredu učenci ne zbirajo štampiljk, kartončkov, nalepk.

Koordinatorica projekta: Alenka Koprivnikar

Aktivno in ustvarjalno poučevanje na celotni 1. triadi OŠ Litija

CILJI PROJEKTA:

 • Spodbujati načrtno in sistematično uvajanje sprememb
 • Sprejemati dolgoročne cilje, ki se nanašajo na proces učenja
 • Poučevati brez delovnih zvezkov, vadnic in učbenikov
 • Poučevati, utrjevati, spoznavati nova znanja skozi različna gibanja, ustvarjalnega giba in ob podpori učnih in didaktičnih pripomočkov
 • Zagotavljanje učnega okolja, ki omogoča telesno aktivnost ne le pri športu, temveč nasploh pri pouku
 • Vpeljati več motoričnih gibanj (groba motorika in fina motorika)
 • Prilagoditi oblike in metode dela glede na učne tipe posameznika (delo v skupini)
 • Spremljanje učnih dosežkov učencev v povezavi z gibanjem in formativnih spremljanjem (različno predznanje, nizka motivacija, slabši napredek učencev). Z formativnim spremljanjem znanja želimo doseči višjo samozavest učencev, večjo motivacijo za delo, večjo samostojnost, samokritičnost in manj težav z disciplino.
 • Razvijati čuječnost (zavedanje svojih misli, telesnih občutkov in zunanjega dogajanja)
 • Naučiti učence se učiti in samostojno reševati medsebojne težave
 • razvijanje socialnih spretnosti, ki pripomorejo k boljši razredni klimi
 • Se povezati s strokovnim kadrov OŠ Litija

V PROJEKTU SODELUJEJO:

 • Razredničarke, II. strokovne delavke in vsi učenci 1. triade matične in podružničnih šol Save in Polšnika

Koordinatorica projekta: Mojca Žugič Perić

 

PROJEKT 2. IN 3. RAZREDOV: BRANJE – POTOVANJE

TRAJANJE PROJEKTA: september – maj

SODELUJOČI V PROJEKTU: 2. in 3. razredi v sodelovanju z razredničarkami in starši

 CILJI PROJEKTA:

 • Navduševanje učencev in staršev za vsakdanje branje v šoli in doma.
 • Uvajanje rednega branja otrok in učiteljevega branja v nadaljevanju pri pouku.
 • Bralni zajtrki
 • Navajati učence na redno obiskovanje knjižnice
 • Iskanje zanimivih besed (prijazne, zanimive, sladke, tople, neznane … )
 • Spoznavanje značilnosti pravljic in domišljijsko ustvarjanje, zapisovanje in ilustriranje.

 NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA:

 • Projekt se bo preko šolskega leta izvajal v okviru pouka, dodatnega in dopolnilnega pouka.
 • Igranje z besedami s pomočjo didaktičnega materiala: Karte pripovedovalke, ABC karte, Gibalna abeceda, Pozorko, Zgovorne kocke, knjige, mladinski revijalni tisk …
 • Jutranji bralni zajtrki – ena knjiga je vedno v torbi
 • Didaktične vsebine bodo prilagojene učencem, ki zmorejo več kot tistim, ki še ne razumejo slovenskega jezika (tujcem).

Koordinatorica projekta: Marjeta Laba

Potovanje v znanje; projekt Erasmus+

 

 

 

CILJI PROJEKTA:

 • Krepiti evropsko razsežnost poučevanja in učenja prek spodbujanja vrednost vključevanja in raznolikosti, strpnosti in demokratične udeležbe.
 • Izboljšati kakovost poučevanja in izobraževanja prek spodbujanja uporabe novih tehnologij in inovativnih metod poučevanja.
 • Prispevati k oblikovaje evropskega izobraževalnega prostora prek omogočanja, da učna mobilnost postane realna možnost za vse učence in strokovne delavce v šolskem izobraževanju.

STANDARDI KAKOVOSTI ERASMUS+:

 • Osnovna načela; vključevanje in raznolikost; okoljska varnost in odgovornost, digitalno izobraževanje – vključevanje z virtualnim sodelovanjem, virtualno mobilnostjo in kombinirano mobilnostjo; aktivna udeležba v mreži organizacije Erasmus – podpora evropskemu izobraževalnemu prostoru.
 • Dobro upravljanje aktivnosti mobilnosti
 • Zagotavljanje kakovosti in nudenje podpore udeležencem – priprava, spremljanje in podpora, evalvacija, učni izidi
 • Deljenje rezultatov z drugimi organizacijami in javno

DEJAVNOSTI PROJEKTA:

 • Sestanki projektnega tima, delitev novih znanj in primerov dobre prakse
 • Sledenje na delovnem mestu
 • Mobilnost učencev in učiteljev
 • Strukturirana izobraževanj
 • Gostovanje tujih strokovnjakov in bodočih učiteljev iz tujine
 • Pripravljalni obisk