Nacionalni projekt RASTEM S KNJIGO


V šolskem letu 2021/2022 že šestnajstič poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo OŠ 2021« – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami.

Čas izvajanja projekta: november in december 2021
Sodelujoči učenci: 7. a, b, c
Kraj dogajanja: šolska in matična knjižnica
Vodja projekta: Jana Štojs
Medpredmetne povezave: šolsko novinarstvo, knjižničarski krožek, kulturne urice, etika in družba
Predvideno število ur: 15

Za šolsko leto 2021/2022 je bila izbrana knjiga pisatelja Vinka Moderndorferja Jaz sem Andrej. Vsak sedmošolec prejme izbrano knjigo ob letnem obisku matične knjižnice v Litiji. Obisk knjižnice vključuje spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige. Učenci bodo knjigo prebrali za domače branje, izdelali ppt predstavitve, posneli video prispevek, izvedli okroglo mizo, ogledali si bodo kratek predstavitveni film JAK.

PROJEKT KROKUS

Trajanje: od septembra 2020 do marca 2021, ko krokusi zacvetijo.

Cilji: Učenci

 • razvijajo sposobnost razumeti, spoštovati druge ljudi,
 • razvijejo zmožnost oblikovanja kritične presoje do negativnih pojavov v družbi, do diskriminacije.

Sodelujoči:

učenci 6. razredov,

učenci izbirnega predmeta verstva in etika 7. razreda,

učitelice Maja Klopčič, Ljudmila Intihar, Andreja Žbogar Perakis.

Projekt Krokus je  mednarodnem projektu , ki je nastal na pobudo HETI-Holocaust Education Trust Ireland . Združenje mladim, starim enajst let in več, podarja čebulice rumenih žafranov-krokusov, ki jih posadijo v spomin na judovske otroke, ki so umrli v holokavstu. S sajenjem in drugimi dejavnostmi  se mlade spodbuja k spoštovanju in strpnosti.

Letos so, zaradi pandemije, naši krokusi našli zavetje najprej v cvetličnih lončkih in ko smo se v marcu vrnili k pouku v  šolske klopi, so prišli z nami. Učenci  6. razredov z učiteljico Majo Klopčič in Ljudmilo Intihar so jim našli spominsko mesto in jih posadili na šolski vrt.

Učenke izbirnega predmeta verstva in etika, so si ogledale dokumentarni film Pisma Eriki Fürst, ki je kot deklica preživela grozote Auschwitza. Vsaka od njih je izdelala Davidovo zvezdo in ob obisku spominskega mesta na šolskem vrtu povedala nekaj  misli gospe Eriki in mnogim, ki jih zaradi diskriminacije že dolgo ni več med nami.

Več o projektu si lahko preberete na:

http://www.sinagogamaribor.si/slo/dediscina/projekt-krokus/.

 

Prvi dan mobilnosti na Portugalskem Erasmus + Reading for life

Prvi dan mobilnosti na Portugalskem v projektu Erasmus + Reading for life smo obiskali šolo Escolas de Idaes Felgueiras, kje so za nas pripravili kratek kulturni program in nagovor ravnatelja. Sledil je ogled šole in spozavne igre v telovadnici. Po kosilu smo obiskali Mestni svet v Felgueirasu. Popoldne smo imeli še predavanje in delavnico o varnosti na internetu.

Mobilnost na Portugalskem v okviru Erasmus + projekta Reading for Life

Učenci Amra Ibričić, Daniil Gainullov, Nuša Babnik Mravlja, Pia Vodnik in Zala Lebar so z učiteljicama Heleno Kreže in Katarino Kos v nedeljo, 2.2.2020, v okviru projekta Erasmus + Reading for life odleteli na Portugalsko. Tam se bodo v kraju Felgueiras udeležili aktivnosti usposabljanja, poučevanja in učenja.

USPEŠNO ZAKLJUČEN MEDNARODNI PROJEKT KA1 – RAZLIČNOST NAS POVEZUJE

USPEŠNO ZAKLJUČEN MEDNARODNI PROJEKT KA1 – RAZLIČNOST NAS POVEZUJE

Od leta2017 do 2019 je naa OŠ Litija potekal mednarodni projekt v okviru programa Erasmus+. V projektu so aktivno sodelovali strokovni delavci šole (Barbara Babnik Mravlja, Renata Dimnik, Tjaša Dražumerič, Maja Gelb, Simona Hribar, Tanja Kocmur, Sabina Krajnc Dular, Helena Kreže, Nevenka Mandelj, Marjeta Mlakar Agrež, Sandra Rihter, Peter Strle in Alenka Vidgaj). Projekt je bil sklenjen  s CMEPIUSOM – centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ter Nacionalno agencijo na podlagi prenosa pristojnosti Evropske komisije. Izvedenih je bilo 24 mobilnosti v tujino (Ciper, Češka Republika, Grčija, Hrvaška, Italija, Malta, Portugalska, Španija, Turčija, Združeno Kraljestvo), kjer so se učitelji strokovno izobraževali ter ob enem širili strokovno prakso iz Slovenije na področjih medkulturnega izobraževanja ter migracij in migrantov; inkluzije in učencev s posebnimi potrebami; IKT tehnologije ter timskega dela in sodelovanja. Nova znanja in izkušnje so udeleženci prenesli na in delili z ožjo in širšo okolico, z učenci, kolegi sodelavci ter tudi v slovenski in mednarodni prostor:

Širjenje rezultatov med šolami in organizacijami znotraj občine

Izvedli so tri delavnice za učitelje OŠ Gradec, OŠ Šmartno in OŠ Litija. Na delavnicah z naslovom Uporaba IKT, IKT za popestritev pouka in IKT za učence s posebnimi potrebami so prisotne seznanili z računalniškimi programi, ki so primerni za delo z učenci, hkrati pa so učitelje sosednjih šol ozaveščali o priložnostih, ki jih ponujajo različne evropske platforme.

Za strokovni aktiv NIS in PPP ter za OŠ Gradec 1. triada so pripravili predavanje, kjer so predstavili inkluzivno prakso o izobraževalnem sistemu na Portugalskem ter izvajanje Etwining projektov, ki bogatijo vzgojno izobraževalno delo na šoli.

V domu starejših občanov Tisje in v bližnjih vrtcih so nastopali z večjezično gledališko predstavo Trije prašički, v kateri so nastopali učenci priseljenci.

Na občnem zboru Društva Sožitje so predstavili novosti s področja inkluzije, nove možnosti vključevanja oseb z motnjami v duševnem razvoju v vrtce, šole in na različna delovna mesta.

Na območni plesni reviji so predstavili 3 plesne skupine OŠ Litija in se z eno plesno miniaturo uvrstili na regijsko plesno revijo v Ljubljani.

 

Širjenje rezultatov izven občine oziroma na državnem nivoju

Večjezična gledališka skupina je predstavila večjezično gledališko predstavo na 16. festivalu gledaliških sanj, ki ga organizira center za kulturo mladih, ter na srečanju gledaliških skupin, ki ga organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

S skupino učencev iz vseh programov OŠ Litija in učenci tujci so pripravili skupno plesno miniaturo, s katero so se predstavili na plesni reviji, ki jo organizira JSKD Republike Slovenije.

Plesna skupina Face (plesalci s posebnimi potrebami) na OŠ Litija je na državni plesni reviji prejela Zlato priznanje.

Pedagoškim delavcem vrtca in šole Trebnje so predstavili delo otrok s posebnimi potrebami. Predavanje je obsegalo vrste težav in motenj otrok ter metod dela, ki so jih spoznali na izobraževanjih KA1. Predstavitve z delavnicami, v katerih so pedagoški delavci razmišljali in iskali ideje o načinih inkluzije, se je udeležilo 50 pedagoških delavcev.

eTwinning ambasadorka je njihovo pot in tim delavcev od eTwinninga do Erasmus+ KA2 in KA1 predstavljala na eTwinning delavnicah.

eTwining projekt Vsi drugačni, vsi enaki so predstavili na Etwining srečanju slovanski držav v Ljubljani.

Za študente Pedagoške fakultete, smer Specialna in rehabilitacijska pedagogika so izvedli hospitacijski nastop in odprte učne ure. Predstavili so način poučevanja, metode dela ter prilagoditve pri predmetu slovenščina. Pri analizi so predstavili tudi inkluzivno prakso otrok s posebnimi potrebami na Portugalskem.

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani so pripravili tematsko predavanje v okviru predmeta Didaktika. Predstavili so pomen usposobljenosti pedagoških delavcev kot del njihovega profesionalnega razvoja za celostno vključevanje otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni prostor.

Za študente predšolske vzgoje pri predmetu Šolska pedagogika z didaktiko so pripravili predavanje z naslovom Integracija učencev priseljencev in didaktični pripomočki. Predstavili so primere dobre prakse iz Grčije, Velike Britanije, Cipra in Španije.

 

Širjenje rezultatov v mednarodnem prostoru

MEDNARODNE ZNASTVENE KONFERENCE:

 • Eduvision – predstavili so uspešne metode Inkluzije preko plesa (vključevanje učencev s posebnimi potrebami in učencev priseljencev).
 • Jezik, književnost i obrazovanje, ki je potekala na UFZG, Odsjek u Čakovcu – aktivno so sodelovali na okrogli mizi, na temo vloge učitelja pri vključevanju učencev priseljencev v vzgojno-izobraževalni proces.
 • MakeLearn and TIIM v Piranu – aktivno so sodelovali s predstavitvijo samostojnih prispevkov z naslovom: Forms of Collegial Cooperation of Pre-School Teachers, Raising Peer Awernes Abput Syscalculia in Foreign Students.
 • Sem, vem, znam na SŠTS Šiška v Ljubljani – predstavili so samostojna referata z naslovom Individualizacija ocenjevanja znanja za učence priseljence in Razvijanje s kretnjami podprte komunikacije pri dečku s težjo motnjo v duševnem razvoju.

V okviru KA2 projekta Sharing the world: disability and displacement so mednarodnim partnerjem iz Romunije, Francije, Turčije, Portugalske, Slovaške in Latvije preko delavnic in raznih dogodkov izpeljali in pokazali znanje, pridobljeno z mobilnostmi KA1.

Izvedli so odprte učne ure na temo Priprava UPP na zaposlitev in vključevanje v širše okolje. Izvedli so štiri delavnice s predstavitvijo didaktičnih pripomočkov in informacijsko-komunikacijske tehnologije ter predstavili CAP program.

Nacionalna agencija je po pregledu zaključne dokumentacije in poročila projekt ocenila z oceno odlično:

„Osnovna šola Litija je odlično izvedla projekt Različnost na s povezuje…Ob zaključku ocenjujemo, da je pogodbenik s pričujočim projektom uspešno nadgradil predhodne mednarodne projekte in mu ob enem želimo še veliko uspeha pri nadaljevanju, povezovanju in širjenju mednarodnih projektnih aktivnosti v prihodnosti.“

Mag. Simona Hribar, koordinatorica projekta

 

MI IN VI, V ŠOLO GREMO VSI

TRAJANJE PROJEKTA: september 2019 – junij  2020

CILJI PROJEKTA:

 • Približati učencem vrednote (pomoč drugim – mlajšim, razvijanje in ohranjanje interesa)
 • Spodbuditi učence k upoštevanju pravil in vrednot lepega obnašanja ter prenašanje le-tega na mlajše.
 • Seznaniti učence s sodelovanjem s širšim družbenim okoljem (povezovanje z vrtcem)
 • Učenci se učijo sodelovati med seboj in z mlajšimi.
 • Razvijati socialne veščine med učenci.
 • Razvijati naravne oblike gibanja.
 • Premagovanje slabih občutij glede šole, oblikovanje spodbudnega in pozitivnega okolja.

 

SODELUJOČI V PROJEKTU:

 • Učenci 1. a razreda
 • Maja Gelb, Nevenka Mandelj

 

NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA:

 • Vzgojiteljice enote Griček in razredničarka 1. a pripravijo vsaj tri dejavnosti, v katerih bodo sodelovali učenci 1. a razreda in skupina predšolskih otrok iz enote Griček glede na potrebe vrtčevskih otrok v skupini (nekateri šole ne poznajo, se bojijo, ne marajo…)
 • Sodelujemo v vsaj treh različnih okoljih, povezanih s šolo – vrtec, igrišče/telovadnica, učilnica/knjižnica.