Skoči na glavno vsebino

Anketa

https://docs.google.com/forms/d/1ewejs_eAsRfEcgwVpwfd-8GQyhUuP3ufd309GguN0s4/viewform?ts=65a67f3a&edit_requested=true – Anketa 1

https://docs.google.com/forms/d/1yaqirA2-n7amAomqsP9KZId1DlrRbkq-su2JAtf_1Ds/viewform?ts=65a68090&edit_requested=true – Anketa 2

https://docs.google.com/forms/d/1d37qM7VGqsdQiM9em_WWODnXaeXmnFOFu4S61pfT5XE/edit?ts=65a680b6 – Anekta 3

https://docs.google.com/forms/d/1sc2JNVqJuXerESGfx7KbL6Cv9iWBMzWYZgbf-kTqXxw/edit?ts=65a680ff – Anketa 4

https://docs.google.com/forms/d/1ggrH2tfiUZeuRzRznW0cr1zw9wkQvR142Okq1n5HX2Q/viewform?ts=65a680b9&edit_requested=true – Anketa 5

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA LITIJA
Ulica Mire Pregljeve 3,
1270 LITIJA

Telefon:
01 8983147

Odjava prehrane, računovodstvo
01 8985099
Telefax:
01 8981254

OPB telefon:
041 571 816

Elektronski naslov:
e-mail

Davčna številka:
17567734

Matična številka:
5689147000

Račun pri Banki Slovenije:
SI56 0110 0600 0069 960

Ravnatelj: Peter Strle

Pomočnici ravnatelja:
Alojzija Boncelj
Mojca Žugič Perić

Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Litija

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv pravne osebe javnega prava: OSNOVNA ŠOLA LITIJA
Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 LITIJA
Tel. tajništvo: 01/8983-147, 01/8985-099 odjava prehrane, računovodstvo
Fax: 01/8983-147
splet: http://www.os-litija.si
E-naslov: tajnistvo@os-litija.si
Odgovorna uradna oseba za katalog: Peter Strle, ravnatelj
tel.: 01/8983-147
e-pošta: peter@os-litija.si
Datum prve objave kataloga: 15.03.2006
Datum zadnje spremembe: 19. 10. 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-litija.si/index.php/o-soli/informacije-javnega-znacaja
Druge oblike kataloga Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.

 

2. Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe
Kratek opis delovnega področja pravne osebe: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot OSNOVNA ŠOLA LITIJA
Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 LitijaPodružnična šola Sava, Sava 21, 1282 Sava
Tel: 01 8974 088Podružnična šola Polšnik, Polšnik 25c, 1272 Polšnik
Tel: 01 8973 101Vrtec Polhek Polšnik, Polšnik 25c, 1272 PolšnikTel: 01 8973 020Podružnica s prilagojenim programom,
Litija, Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 Litija, tel.: 01 8983 147
Organigram pravne osebe Organigram OŠ Litija
2.b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Peter Strle, ravnatelj
tel.: 01/8983-147
e-pošta: peter@os-litija.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi Register predpisov RS
Uradni list RS
Zakon o zavodih (ZZ)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)
Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre1)
Zakon o knjižničarstvu (ZKnj1)
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR1)
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Zakon o računovodstvu (ZR)
Zakon o javnih financah (ZJF)
Zakon o javnem naročanju (ZJN2)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP1) Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki
Sloveniji
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in
športa v plačne razrede znotraj razpona plačnih razredov
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
izobraževalnem programu osnovne šole
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Predpisi EU Register predpisov EU
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov Predlogi predpisov dostopni na: http://www.mizs.gov.si/
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Letni delovni načrt
Poročilo OŠ Litija
2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba Šola odloča o pravicah in obveznostih otrok in s tem vodi upravne postopke s subsidiarno uporabo ZUP-a.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja
Seznam evidenc Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Pravna oseba  ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja  pravne osebe Odlok o ustanovitvi zavoda
Šolski koledar za tekoče šolsko leto
Pravila o pridobitvi statusa športnika in mladega umetnika ter o prilagajanju šolskih obveznosti učencem s statusom Informacije o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu
Hišni red
Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda
Poslovnik o delu Sveta zavoda
Pravilnik o računovodstvu

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spletne strani http://www.os-litija.si ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.
Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s tem, da so dostopne na spletu v tekstovni obliki. Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.
V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje
  informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

 

4. Stroškovnik

 
  Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

  /

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov
(seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)
Praviloma so dokumenti šole objavljeni na spletni strani, zato je zahtev za dostop do IJZ relativno malo, najpogostejše se nanašajo na vprašanja, ki zadevajo šolski red.

 

7. Izjava o dostopnosti spletišča www.os-litija.si oziroma alternativna povezava: oslitija.splet.arnes.si.

                                   

Osnovna šola Litija se zavezuje, da bo omogočal dostopnost spletišča www.os-litija.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti:
Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.os-litija.si.Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:
– odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
– navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
– ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
– predvidljivo delovanje spletišča,
– omogočeno je spreminjanje tipa pisav in velikosti fontov,
– omogočeno je vstavljanje premikov,
– omogočeno je podčrtovanje povezav,
– omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom kjer je na voljo,
– omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti:
Spletišče www.os-litija.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina:
Dostopnost spletišča www.os-litija.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Primeri takih vsebin so:
– različni dokumenti,
– vsebine iz zunanjih virov,
– nekatera obvestila, tabele,
– različne tabele s podatki,
– vsebine zunanjih povezav,
– slikovno gradivo ter njihovo nadomestno besedilo in
– podobno.

Priprava izjave o dostopnosti:
Ta izjava je bila pripravljena na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 13. aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije:
Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.os-litija.si, kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov tajnistvo@os-litija.si.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek:
V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

Ravnatelj:

Peter Strle

Dostopnost